Konferencja Chrześcijańska

Drodzy Bracia i Siostry, Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkie osoby poszu­ku­ją­ce Boga lub chcące pogłę­bić swo­ją rela­cję z Bogiem, dowie­dzieć się cze­goś o Nim i o Biblii, zapo­znać się z tre­ścią biblij­nych prawd wia­ry doty­czą­cych isto­ty zba­wie­nia i życia z Bogiem, wziąć przy tym udział w nabo­żeń­stwie na wzór pierw­szych chrze­ści­jan, poznać innych wie­rzą­cych i poroz­ma­wiać do udziału w organizowanej corocznie Konferencji.
Organizatorem wydarzenia jest Chrześcijańska Wspólnota Braterska.

Szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia znajdują się na specjalnie przygotowanej na tą okoliczność witrynie internetowej (dostępnej pod tym linkiem: Konferencja), gdzie przedstawione zostały wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.