Kontakt

Jeste­śmy wspól­no­tą dla ludzi, któ­rzy poważ­nie myślą o pozna­niu i życiu z Bogiem w opar­ciu o praw­dy wia­ry zawar­te w Biblii, nie­ko­niecz­nie jed­nak wyra­ża­ne w for­mach i obrzę­dach, jakie od koń­ca dru­giej poło­wy I wie­ku aż do współ­cze­sno­ści zosta­ły nada­ne chrze­ści­jań­stwu w pro­ce­sie jego ure­li­gij­nie­nia.

Jesteś oso­bą poszu­ku­ją­cą lub chcesz pogłę­bić swo­ją rela­cję z Bogiem, dowie­dzieć się cze­goś o Bogu i Biblii, zapo­znać się z tre­ścią biblij­nych prawd wia­ry doty­czą­cych isto­ty zba­wie­nia i życia z Bogiem, wziąć przy tym udział w nabo­żeń­stwie na wzór pierw­szych chrze­ści­jan, poznać innych wie­rzą­cych i poroz­ma­wiać? Napisz lub przyjdź do nas.

Adres e‐mail: ChWB@o2.pl
Tele­fon: (+48) 883 736 601

Nabo­żeń­stwa odby­wa­ją się:

we Wro­cła­wiu – w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 10:30 (z wyjąt­kiem pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca);

w Kali­szu – w każ­dą pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca o godz. 12:30

w War­sza­wie – w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11:00 (z wyjąt­kiem pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca).